Schoolplan 2019 - 2023

Dit schoolplan is opgesteld binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van ons bestuur en beschrijft de kwaliteit van onze school: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde ambities. Het plan bestaat uit verschillende onderdelen. Het spreekt voor zich dat die een grote mate van samenhang vertonen.

 

Totstandkoming

 

Het schoolteam heeft onder leiding van de directie gewerkt aan de totstandkoming van het schoolplan. Op basis van de huidige stand van zaken van het onderwijs, de omgevingsfactoren, de evaluatie van het voor-gaande schoolplan, informatie over nieuwe en/of op handen zijnde ontwikkelingen en de verzamelde gege-vens (jaarverslagen, inspectierapporten, inspectierapportage, tevredenheidsmetingen etc.) zijn de ambities voor de komende vier jaar opgesteld. Aan het einde van ieder schooljaar worden de ambities uitgewerkt in een jaarplan. Dit jaarplan geeft richting aan de uit te voeren plannen. In het jaarverslag wordt geëvalueerd of de te verwachte ontwikkeling en doelen zijn gerealiseerd. Op die wijze wordt vorm gegeven aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.

Dit schoolplan geeft aan bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met het onderwijs op deze school en hoe dat in de praktijk wordt vormgegeven.